Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

GDPR – Общ регламент относно защитата на данните

Във връзка с влизането в сила от 25 май 2018 г. на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – „ОРЗД”), искаме да ви предоставим информация относно начина, по който работим с Вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област. Напомняме, че според гореописания Регламент фотографските изображения (снимките) са лични данни.

Когато посещавате уебсайта ни www.christoivanov.com, ние не събираме Ваши лични данни – ако решите да ни предоставите такава информация, ……………………….в качеството на администратор на лични данни ще обработи Ваши лични данни……… се стреми да осигури адекватно ниво на защита на събираните лични данни и да ги обработва само за допустими от закона цели и с допустими от закона средства. Дружеството събира само данни, които са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

Информация за администратора на лични данни

Наименование: …….

ЕИК: ……..

Седалище и адрес на управление: ………

Данни за контакт: ……….

Събиране на личните данни

Наемайки ………… за фотографски услуги, Вие се съгласявате да бъдете фотографирани. Също така се задължавате да информирате присъстващите на мястото, на което се снима, че ще бъдат фотографирани, в това число гости, посетители, персонал, външни фирми, подизпълнители и други.

Администраторът не използва „бисквитки” (cookies) за събиране, обработване, разпространение или записване на лични данни. Уебсайтът не използва системи за регистрация и автентикация на потребителите. На уебсайта се използват бисквитки на Google Analytics, които се използват за събиране и анализ на обобщена информация, свързана с посещението и използването на уебсайта.

Основание за обработването

Личните данни се обработват на основание чл. 6, пар. 1, букви а) и е) от ОРЗД, а именно: субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели; обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора.

В зависимост от конкретния случай …….. обработва (или може да обработва) данните Ви и когато обработването е необходимо за спазването на законово задължение или когато е налице някое от другите условия, посочени в чл. 6, пар. 1 от ОРЗД.

Цели на обработването

Вашите лични данни ще бъдат обработвани за следните цели:

1. Представяне на фотографската ни работа пред потенциални клиенти, включително рекламиране на търговската дейност на дружеството в традиционни медии, дигитални медии, онлайн канали и други.

2. Участие с фотографската ни работа в конкурси, състезания, пленери и други.

Обработката по предходните два параграфа ще се извършва на основание легитимния интерес на ……….. да развива своята търговска дейност, при предприемане на достатъчни мерки за защита на личните Ви данни.

Получатели на личните данни

Личните данни ще бъдат обработвани от служители на администратора или обработващи личните данни, сред които по-специално ще бъдат доставчици на облачни услуги в областта на хостинга, съхранението на файлове, CRM и eMail услугите.

……….. работи единствено с доставчици с добра репутация, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на ОРЗД и да осигурява защита на правата на субектите на данни.

Тези компании, без изброяването да е изчерпателно, са:

– Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

– Google Analytics: https://privacy.google.com

– Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Някои от доставчиците на услуги е възможно да прехвърлят данни извън рамките на ЕС/ЕИП, когато е налице решение относно адекватното ниво на защита, например – в случая на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-U.S. Privacy Shield), или при наличието на други подходящи гаранции в съответствие с изискванията на ОРЗД. За повече информация можете да разгледате политиките за поверителност на нашите доставчици.

Срок за съхранение на личните данни

Личните данни ще бъдат съхранявани до оттегляне на съгласието Ви за тяхното съхранение и обработване.

Когато по силата на задължителна разпоредба администраторът трябва да задържи Вашите лични данни за по-дълъг период или данните са необходими, за да може администраторът да предяви правни искове или да се защити срещу такива, администраторът ще запази личните Ви данни до края на съответния период на съхранение или до уреждането на съответните искове.

Администраторът си запазва правото да съхранява данни в анонимизиран вид.

Права, с които разполагате

Вие имате следните права съгласно ОРЗД: а) да оттеглите Вашето съгласие по всяко време; б) да възразите срещу обработване на лични данни, основаващо се на легитимен интерес или за целите на директния маркетинг, след което обработването за съответните цели ще бъде прекратено; в) на достъп до, коригиране или изтриване на личните Ви данни; г) на ограничаване на обработването; д) на преносимост на личните Ви данни; е) на жалба до Комисия за защита на личните данни (гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2).